Strona główna  
 
Zakres usługPartnerzyPublikacjeKontakt
 
Partnerzy

Andrzej Kwaśnik
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny od 1981, doradca podatkowy od 1997, wicedyrektor Biura Prawnego Urzędu Rady Ministrów, kierownik Wydziału Prawnego w Ambasadzie Republiki Polskiej w Kolonii, od 1992 praktyka radcowska, sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, sędzia i wiceprzewodniczący Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Handlowej i Przemysłowej, członek Komisji Rewizyjnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej, arbiter Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Sztuki (1996-2000), do 2000 partner międzynarodowej kancelarii adwokackiej Feddersen Laule Ewerwahn Scherzberg Finkelburg Clemm z siedzibą we Frankfurcie/Main. Posługuje się językiem polskim, niemieckim i rosyjskim. Specjalizacja: prawo budowlane, prawo obrotu nieruchomościami, prawo zamówień publicznych, prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo podatkowe, prawo ochrony konkurencji. Autor publikacji w czasopismach prawniczych. Współautor (razem z J. Głowacką) komentarza i tłumaczenia na język niemiecki nowego prawa o zamówieniach publicznych (Wydawnictwo CH Beck).

Joanna Głowacka
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu w Heidelbergu (LL.M.), Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem (tytuł doktora prawa w zakresie obrotu papierami wartościowymi), radca prawny, 1994/1995 asystent w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ, współpracownik kancelarii prawnej Feddersen Laule Ewerwahn Scherzberg Finkelburg Clemm sp. z o.o. w Warszawie, i kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie. Posługuje się językiem polskim i niemieckim. Specjalizacja: prawo zamówień publicznych, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawo finansowe, prawo wynalazcze. Autor publikacji w czasopismach prawniczych i finansowych: np. Zeszyty Naukowe Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ (1995), Kwartalnik Prawa Prywatnego (1999), Bank Austria - East-West Report (1999). Współautor komentarza i tłumaczenia na język niemiecki nowego prawa o zamówieniach publicznych (Wydawnictwo CH Beck).

Członkowstwo
Kancelaria jest członkiem Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Deutsche Version
© Copyright 2004 Kancelaria Kwaśnik i Głowacka