Strona główna  
 
Zakres usługPartnerzyPublikacjeKontakt
 
Zakres obsługi prawnej

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno na rzecz polskich jak i zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Prowadzi doradztwo w zakresie:
  • tworzenia nowych przedsiębiorstw (spółek cywilnych i prawa handlowego), nabywania przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, udziałów w istniejących przedsiębiorstwach, obrotu tymi udziałami, restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, sporządzania kompleksowych raportów due dilligence;
  • prawnych form finansowania przedsięwzięć gospodarczych, w tym sporządzanie umów kredytowych, pożyczek, umów leasingowych, factoringu i innych;
  • obsługi spółek publicznych i prywatnych;
  • doradztwa podatkowego;
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • prawa obrotu wierzytelnościami, prawa osobistych i rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych w tym w szczególności hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, gwarancji i poręczeń;
  • obrotu nieruchomościami, przygotowania i przeprowadzenia dużych inwestycji budowlanych poczynając od udziału w negocjacjach przy zakupie nieruchomości, poprzez doradztwo w przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz uzyskaniu stosownych zezwoleń, sporządzenie tekstów umów, po doradztwo prawne w procesie budowy dużych obiektów handlowych, biurowych i hotelowych oraz wynajem oddanych do użytku obiektów;
  • przygotowania kompletnych dokumentacji przetargowych, w tym przetargów przeprowadzanych w trybie zamówień publicznych, negocjowania umów oraz nadzorowania prawidłowości przeprowadzanych przetargów;
  • prawa antymonopolowego, w szczególności sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej do urzędu antymonopolowego oraz zastępstwa przed tym organem;
  • prawa ochrony własności intelektualnej.
Deutsche Version
© Copyright 2004 Kancelaria Kwaśnik i Głowacka